Revisionsfaglig rådgivning og konsulentbistand på specialistniveau
Revisionsfaglig rådgivning og konsulentbistand på specialistniveau
Kvalitet - Compliance - Effektivitet
Kvalitets- og risikostyring i revisionsvirksomheder
Kvalitets- og risikostyring i revisionsvirksomheder
Højere kvalitet - højere indtjening
Rådgivning i anti-hvidvask for revisorer
Rådgivning i anti-hvidvask for revisorer
ISQM 1 - International Standard on Quality Management
ISQM 1 - International Standard on Quality Management
Kom rigtig på plads med jeres interne kvalitetsstyring
Læs mere om Inspicio
Læs mere om Inspicio

Inspicio er en uafhængig nichebaseret rådgivnings- og konsulentvirksomhed primært inden for området for revisionskvalitet- og kvalitetsstyring samt praktisk regeloverholdelse (compliance) af revisorloven samt tilhørende bekendtgørelser, herunder erklæringsbekendtgørelse, såvel som de internationale revisionsstandarder (ISA) og revisorforordningen.

Læs mere

UDVALGTE YDELSER

Vi agerer faglig afdeling, og bistår med løsningen af løbende faglige spørgsmål af teknisk karakter. Vi kan hjælpe med alt ligefra stillingtagen til tilstrækkeligheden og egnetheden af den indhentede revisionsdokumentation til komplekse erklæringsmæssige forhold og spørgsmål om uafhængighed.
Læs mere
Vi hjælper din revisionsvirksomhed med at gennemføre den lovpligtige evaluering af kvalitetsstyringssystemet, og rådgiver om kravene til etablering af politikker og procedurer under hensyntagen til virksomhedens størrelse. Vi hjælper endvidere med at gennemføre den lovpligtige interne kvalitetskontrol af erklæringsopgaver.
Læs mere
Vi bistår revisionsvirksomheder før, under og efter Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol. Vi kan agere "front" partner, og medvirker til at sikre, at alle relevante informationer og dokumentation bliver forelagt kontrollanten, inden kontrollen afsluttes. Vi bistår endvidere med gennemlæsning og besvarelse af den løbende og afsluttende rapportering.
Læs mere
Vi bistår revisionsvirksomheder med strategiske og forretningsmæssige kvalitetsydelser, der medvirker til en højere kvalitet kombineret med en bedre indtjening. Som eksempler på rådgivningsydelser kan nævnes: Projekt management og fastsættelse af milestones. Implementering af kvalitetskultur og forankring af "tone at the top". Årsagsanalyser ved fejl og mangler og handlingsplaner (Root Causes). Digitalisering af processer.
Læs mere
Påtænker i at købe eller sælge en revisionsvirksomhed? Lad Inspicio bistå med en faglig due dilligence så i enten sikrer, at revisionsvirksomheden fremstår kvalitetsmæssigt compliant inden udbudsprocessen, eller sikrer, at den revisionsvirksomhed som i agter at købe/fusionere med, lever op til de kvalitetsmæssige krav i stiller til jeres egen revisionsvirksomhed.
Læs mere
Kontakt Inspicio for øvrige ydelser inden for kvalitetsstyring og revisionskvalitet, regeloverholdelse og effektivitet. Kontakt os endvidere for afholdelse af kurser og undervisning inden for revisionsfaglige emner. Vi bistår også med eksamenstræning og faglig coaching af medarbejdere, der skal til eksamen til statsautoriseret revisor.
Læs mere

Persondata hos Inspicio

Følg Inspicio på LinkedIn