Faglig afdeling

Vi agerer faglig afdeling og sikrer, at den seneste faglige viden altid er tilgængelig for jeres revisionsvirksomhed.

Inspicio agerer faglig afdeling, og besvarer løbende de spørgsmål jeres revisionsvirksomhed måtte have af faglig karakter. Vi kan hjælpe jer med alt lige fra stillingtagen til tilstrækkeligheden og egnetheden af den indhentede dokumentation til komplekse erklæringsmæssige forhold og spørgsmål om revisors uafhængighed.

Revisionsvirksomheden har pligt til at etablere politikker og procedurer, der er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at:

  • der foretages passende konsultation om vanskelige eller omtvistelige forhold
  • der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed, til at gøre det muligt at foretage passende konsultation
  • arten og omfanget af samt konklusionerne fra sådanne konsultationer er dokumenteret og godkendt af både den person, der søger konsultation, og den person, der konsulteres, og
  • konklusioner fra konsultationer er implementeret.

 

Inspicio kan, som jeres faglige afdeling, bistå med, at revisionsvirksomheden overholder de respektive konsultationspolitikker og procedurer.

Inspicio bistår endvidere jeres revisionsvirksomhed med at sikre, at alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler, er dokumenteret i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Har jeres revisionsvirksomhed fastsat særlige krav til kvalitetssikringsgennemgang af visse erklæringsopgaver, kan Inspicio endvidere bistå med at gennemføre denne. Ligeledes kan Inspicio bistå med at udføre ”hot review” af erklæringsopgaver, hvor enkelte områder i erklæringsopgaven udtages til kvalitetssikring inden erklæringen underskrives.