Etablering af kvalitetsstyringssystemet og intern overvågning på firma- og opgaveniveau

Vi hjælper revisionsvirksomheder med etablering af kvalitetsstyringssystemet og gennemførelse af intern overvågning på firma- og opgaveniveau.

Inspicio er eksperter på revisionsvirksomheders kvalitetsstyring og systemet herfor. Uanset om revisionsvirksomheden ønsker at etablere et nyt kvalitetsstyringssystem, eller forandre et eksisterende system, kan Inspicio bistå hermed. Vi sikrer, at alle gældende krav til kvalitetsstyringssystemet er overholdt, og at systemet bliver etableret og implementeret i revisionsvirksomheden. På opgaveniveau bistår vi revisionsvirksomheden med at etablere et passende revisionsdokumentationsværktøj, der matcher den kundeportefølje, som revisionsvirksomheden betjener.

Revisionsvirksomheden skal årligt evaluere kvalitetsstyringssystemet og føre fortegnelser over resultaterne af evalueringen samt eventuelle foreslåede foranstaltninger til ændring af kvalitetsstyringssystemet. Inspicio bistår med den årlige evaluering, og hjælper med at få dokumentationen heraf på plads.

For at evaluere anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet bistår vi med at udføre intern overvågning af udvalgte erklæringsopgaver. Vi foretager et struktureret og risikobaseret kvalitets-review af erklæringsopgaven ud fra vores standarder og arbejdstemplates, der er tilpasset virksomhedens størrelse. Under udførelsen af vores review har vi fokus på at komme med gode råd og anbefalinger til effektiviseringer, med henblik på, at der opnås en optimal indtjening på sagen.

Vores gennemgang og review af både kvalitetsstyringssystemet, såvel som den eller de enkelte erklæringsopgaver, afsluttes med en mundtlig og skriftlig afrapportering der dokumenterer den interne overvågning. Endvidere kan denne ligge til grund for eventuelle handlingsplaner for kvalitets- eller effektiviseringstiltag, samt forelægges ved en eventuel kvalitetskontrol gennemført af Erhvervsstyrelsen som dokumentation for gennemførelsen af den lovpligtige interne overvågning.